Om stiftelsen

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. 

Frågor och svar om stiftelsen

Vem var Ragnar Söderberg?
Ragnar Söderberg (1900–1974) var en förgrundsgestalt inom svenskt näringsliv under 1900-talet. Han verkade som företagsledare i familjeföretagen Söderberg & Haak och Ratos samt innehade en rad poster i bolagsstyrelser särskilt inom Wallenbergsfären. Han var Norges generalkonsul i Stockholm, ledamot i UD:s kommitté för antagning av attachéer, ordförande i Stockholms handelskammare med mera. Läs vidare här.

Varifrån kommer stiftelsens kapital?
Ragnar Söderberg donerade 20 000 så kallade stamaktier i Ratos till stiftelsen, som grundades den 5 maj 1960. Stiftelsens kapital omfattade då 6,5 miljoner kronor. Läs vidare om Ratos här.

Vad ville donator?
Med grundandet av stiftelsen skapades dels en stabil ägarstruktur i Ratos, dels möjligheter att gynna angelägna samhällsnyttiga ändamål. Donators son Johan Söderberg, stiftelseordförande och ledamot i Ratos styrelse under 1970- och 80-talen, sade i en intervju år 1991: ”I grunden handlade det om min fars allmänna syn på kapitalet. Detta skulle förvaltas och vidareutvecklas som en resurs i det samhällsekonomiska kretsloppet.”


Vad vill vi nu?
Under de femtio år som stiftelsen verkat har det forskningspolitiska landskapet genomgått stora förändringar. Även om donationen år 1960 var stor och betydelsefull, var staten då den dominerande forskningsfinansiären. Idag är läget ett helt annat och externa finansiärer som företag, stiftelser och statliga forskningsråd betyder mer och mer för forskningens utförare. Ragnar Söderbergs stiftelse vill vara en betydelsefull aktör i detta landskap.

Hur arbetar vi?
Stiftelsens verksamhet leds av styrelsen som består av donators efterkommande. Varje år görs två utlysningar: i maj i medicinsk vetenskap, i november i ekonomisk vetenskap och rättsvetenskap. Styrelsen är även fri att ta egna initiativ utan föregående ansökningar. För att ta fram underlag för besluten finns en beredningsorganisation av professorer från de svenska universiteten. Stiftelsen arbetar med en trestegsmodell. Ansökningarna bedöms av anonyma sakkunniga var och en för sig, därefter sammanträder varje ämnesområdes sakkunniga. Med underlag från de sakkunniga fattar styrelsen beslut ibland även med intervjuer som underlag. Stiftelsen har ett kansli med tre anställda. 

Vilka finansierar vi?
En av stiftelsens viktigaste uppgifter är att bidra till förnyelse av forskningen. Med detta som utgångspunkt vill vi söka finansiera framtidens främsta forskare. Stiftelsen ger därför anslag till akademiskt yngre forskare som redan har uppvisat vetenskaplig skicklighet och som har nydanande idéer. Läs mer om tidigare års medicinforskare, eller klicka här för att läsa om de ekonomiprojekt vi finansierar. Beviljade anslag i rättsvetenskap hittar du enklast genom att följa den här länken. Samtliga beviljade anslag går att söka i vår databas.

Årsberättelse 2017
Mer om verksamhetsåret, om våra sakkunniga, beviljade anslag, sammandrag från årsredovisningen och mycket mer kan du läsa i vår årsberättelse 2017 här.

Logotyp
Ragnar Söderbergs stiftelses logotyp i högupplöst version finns här.