Makroekonomiska modellers underliggande antaganden

Under de senaste decennierna har modeller som syftar till att förklara makroekonomiska samband i allt större utsträckning tagit avstamp i en analys av enskilda individers och företags ageranden. Forskningsprojektet syftar till att fördjupa kunskapen om relevansen i de underliggande antaganden som ligger till grund för individers och företags agerande. svenska registerdata kan projektet studera hur individer och företag agerar och interagerar. Se filmen om Empirical studies of the microfoundations of macroeconomic theory »